Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46


Bài tập trắc nghiệm hóa 9 bài 46 Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46 được website biên soạn tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm bài tập về Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic . Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn luyện, củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 45
  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 47

Câu 1. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3 – CH2 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH3 – CH3 = O.

D. CH3 – OH – CH2.

Câu 2. Cho dãy chuyển đổi hóa học sau:

C2H4 → X → Y (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X có thể là:

A. C2H5Br

B. CH3COOC2H

C. C2H2

D. C2H6

Câu 3. Cho dãy chuyển hóa học sau:

C2H4 → X → Y → Z (CH3COOC2H5)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H5OH.

C. C2H5Br, CH3COOH.

D. C2H5Br, C2H5OH.

Câu 4. Cho chuỗi phản ứng sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Chất A, B, C lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Câu 5. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. dung dịch Na2CO3.

D. Cu, nước.

Câu 6. Cho dẫy biến đổi hóa học sau:

CH4 → X → Y → Z (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H2, CH3CHO

B. C2H2, C2H4

C. C2H2, C2H5Br

D. C2H2, C2H

Câu 7. Cho etilen tác dụng với HBr được chất lỏng X. Đun X trong dung dịch NaOH thu được chất hữu cơ là rượu etylic. vận dụng tương tự cho dãy chuyển hóa sau:  CH4 overset{Cl_{2} }{rightarrow} Z overset{NaOH}{rightarrow} T

Côn thức hóa học của chất Z, T lần lượt là

A. CH3Cl, CH3OH

B. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

C. CH2Cl2, CH3OH

D. CH3CH2Cl2, CH2=CH

Câu 8. Cho dãy biến đổi hóa học sau

C6H6→ X → Y → Z (1,4,6-tribromphenol)

Trong dẫy biến đổi trên, các chất X, Y lần lượt là

A. C6H5Br, C6H5NO2

B. C6H5Br, C6H5OH

C. C2H2, C2H5Br

D. CH3CH2Cl, CH2=CH2

Câu 9. Cho etan C2H6 tác dụng với clo (ánh sáng khuyếch tán) thu được một số dẫn xuất chứa Clo, trong đó có chất X và chất Y có cùng công thưc sphana tử. Trong phân tử X, clo chiếm 79,77% khối lượng. Công thức phân tử của X và Y.

A. C2H5Cl

B. C2H3Cl3

C. C2H4Cl2

D. C2H3Cl

Câu 10. Cho 60 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic dư tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là

A. 72,5%.

B. 62,5 %.

C. 56,2%.

D. 65,2 %.

Đáp án trắc nghiệm hóa học 9 bài 46

1A 2A 3A 4A 5C
6B 7A 8B 9B 10B

——————————-

Trên đây website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button