Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ


Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ do website sưu tầm và biên soạn, tài liệu bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa được xây dựng dựa trên nội dung lý thuyết trọng tâm của bài, kết hợp cùng kiến thức mở rộng nâng cao.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni

Hóa học 11 Bài 7: Nitơ

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là

A. 1s22s22p1.

B. 1s22s22p5.

C. 1s22s22p63s23p2.

D. 1s22s22p3.

Câu 2: Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với ôxi tạo ra hợp chất X. Công thức của X là

A. N2O.

B. NO2.

C. NO.

D. N2O5.

Câu 3: Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây?

A. H2.

B. O2.

C. Mg.

D. Al.

Câu 4: Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây?

A. Đun nóng dung dịch bão hòa natri nitrit với amoni clorua.

B. Nhiệt phân muối bạc nitrat.

C. Cho bột Cu vào dung dịch HNO3 đặc nóng.

D. Cho muối amoni nitrat vào dung dịch kiềm.

Câu 5: Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

A. Trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.

B. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết.

C. Nguyên tử nitơ có độ âm điện kemms hơn oxi.

D. Nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ.

Câu 6: Nung nóng 4,8 gam Mg trong bình phản ứng chứa 1 mol khí N2. Sau một thời gian, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần phần trăm Mg đã phản ứng là

A. 37,5%.

B. 25,0%.

C. 50%.

D. 75%.

Câu 7: Hỗn hợp N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất các khí trong bình thay đổi 5% so với áp suất ban đầu, biết rằng số mol N2 đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm số mol N2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 20%.

B. 25%.

C. 10%.

D. 5%.

Câu 8: Hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Đun nóng trong bình kín một thời gian (có bột Fe làm xúc tác) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơn so với He bằng 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3

A. 10%.

B. 20%.

C. 25%.

D. 5%.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D 2. C 3. B 4. A 5. A 6. D 7. D 8. C

Câu 8: MX = 4.1,8 = 7,2

Xét 1 mol hỗn hợp gồm a mol N2 và b mol H2:

a + b = 1; 28a + 2b = 7,2 => a = 0,2; b = 0,8 (mol)

N2 + 3H2 → 2NH3

nY = 1 – 2a

Mà MY = 4.2 = 8; mY = mX = 7,2 => nY = 0,9 = 1 – 2a

=> a = 0,05 (mol). Vậy H = 0,05/0,2 .100% = 25%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button