Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni


Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni do website sưu tầm và biên soạn. Tài liệu bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa chi tiết, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Hóa học 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni

Câu 1: Tính bazơ của NH3 do

A. Trên N còn cặp e tự do.

B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. NH3 tan được nhiều trong nước.

D. NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH.

Câu 2: Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 3: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Câu 4: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trồ là chất oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 +MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2 Na → 2NaNH2 + H2

Câu 5: Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HSO3.

D. NH4Cl.

Câu 6: Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là:

A. HCl, O2, Cl2, FeCl5.

B. H2SO4, Ba(OH)2, FeO, NaOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO

D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

Câu 7: X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

A. (NH4)2CO3.

B. (NH4)2SO3.

C. NH4HSO3.

D. (NH4)3PO4.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni?

A. Muối amoni bền với nhiệt.

B. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. Các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. A 2. C 3. D 4. D 5. C 6. A 7. C 8. A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button