Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

website mời các bạn làm quen bài Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7 gồm câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 7.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 6

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7

Câu 1: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông là gì?

A. Hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài

B. Hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài

C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh

D. Hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng suy vong nhanh

Câu 2: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì?

A. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường cho chủ nghĩa tư bản

B. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản

C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn

D. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm

Câu 3: Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ X

B. Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X

C. Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ X

D. Từ thế kỉ IV TCN đến thế kỉ X

Câu 4: Xã hội phong kiến phương Đông phát triển trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ VIII đến thế kỉ XV

B. Từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV

C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

D. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ IV đến thế kỉ X

B. Từ thế kỉ V đến thế kỉ X

C. Từ thế kỉ VI đến thế kỉ X

D. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Câu 6: Xã hội phong kiến châu Âu phát triển trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII

B. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV

C. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV

D. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI

Câu 7: Chế độ phong kiến phương Đông khủng hoảng và suy vong trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ XV cho tới giữa thế kỉ XIX

B. Từ thế kỉ XVI cho tới giữa thế kỉ XIX

C. Từ thế kỉ XVI cho tới đầu thế kỉ XIX

D. Từ thế kỉ XVI cho tới cuối thế kỉ XIX

Câu 8: Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ XIII-XVI

B. Thế kỉ XIV-XVI

C. Thế kỉ XV-XVI

D. Thế kỉ XVI-XVII

Câu 9: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?

A. Nghề nông trồng lúa nước

B. Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn

C. Kinh tế nông nghiệp lãnh địa phong kiến

D. Nghề nông trồng lúa nước và chăn nuôi

Câu 10: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến châu Âu là gì?

A. Nghề nông trồng lúa nước

B. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn

C. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến

D. Nghề trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc

Câu 11: Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là:

A. Địa chủ và nông dân lĩnh canh

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lãnh canh

D. Địa chủ và nông nô

Câu 12: Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là?

A. Địa chủ và nông dân lĩnh canh

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C. Quý tộc địa chủ và nông nô, nô tì

D. Lãnh chú phong kiến và nông dân lĩnh canh

Câu 13: Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng:

A. Đánh thuế

B. Địa tô

C. Tô, tức

D. Làm nghĩa vụ phong kiến

Câu 14: Thế nào là chế độ quân chủ?

A. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu

B. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán

C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ

D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa

Câu 15: Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là gì?

A. Nhà nước quân chủ chuyên chế tập trung do vua đứng đầu

B. Nhà nước phong kiến quyền lực tập trung trong tay giai cấp thống trị

C. Nhà nước phong kiến phân quyền

D. Nhà nước trở thành Hoàng Đế hay Đại Vương

Câu 16: Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất quyền hành tập trung vào bộ phận nào?

A. Tập trung vào tay quý tộc

B. Tập trung vào tay các lãnh chúa

C. Tập trung vào tay vua

D. Tập trung vào tay bộ máy quan lại thống trị

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C C B B B C
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án B C A B B A A C

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7 Online

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button