Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23 với nội dung được website biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Lịch Sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Câu 1. Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát gắn liền với cuộc cách mạng nào ở Nga?

A. Cuộc cải cách nông nô.
B. Cuộc cách mạng tháng Hai.
C. Cuộc cách mạng tháng Mười.
D. Cuộc chiến đấu chống phát xít Đức.

Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng:

A. Dân chủ tư sản.
B. Dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 3. Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng thế giới là gì?

A. Nó mở đường, dẫn lối cho phong trào cách mạng thế giới phát triển.
B. Nó tăng thêm sức mạnh cho hệ thống xã hội chủ nghĩa,
C. Nó góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược.
D. Nó tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc.

Câu 4. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết ở Nga diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ năm 1917 đến năm 1918
B. Từ năm 1919 đến năm 1920
C. Từ năm 1918 đến năm 1921
D. Từ năm 1921 đến năm 1941

Câu 5. Từ năm 1925 đến năm 1941, Liên Xô bước vào thời kì:

A. Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Xây dựng hệ thống chính trị – Nhà nước mới.
D. Đấu tranh chống phát xít Đức xâm lược.

Câu 6. Cuộc cách mạng nào được đánh giả là sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong cao trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918 – 1923?

A. Cách mạng ở Hung-ga-ri (3 – 1919).
B. Cách mạng ở Tiệp Khắc (5 – 1919).
C. Cách mạng dân chủ tư sản Đức (11 – 1918).
D. Cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp (6 – 1919).

Câu 7. Tổ chức quốc tế nào ra đời trong khoảng thời gian 1918 – 1923, khi mà cao trào cách mạng ở châu Âu bùng nổ?

A. Quốc tế thứ nhất.
B. Quốc tế thứ hai.
C. Liên hiệp quốc.
D. Quốc tế thứ ba (quốc tế cộng sản).

Câu 8. Phong trào công nhân thế giới tạm thời lắng xuống trong khoảng thời gian nào?

A. 1924-1929
B. 1925-1927
C. 1929-1933
D. 1923-1924

Câu 9. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 – 1929 là:

A. Khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị.
B. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định.
C. Kinh tế chậm phát triển, chính trị – xã hội hỗn loạn.
D. Khủng hoảng kinh tế làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bùng nổ đầu tiên ở nước nào, sau đó lan rộng trong thế giới tư bản chủ nghĩa?

A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.
D. Nước Mĩ.

Câu 11. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Những năm 1929 – 1933
B. Những năm 1933 – 1935
C. Những năm 1936 – 1939
D. Những năm 1939 – 1945

Câu 12. Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở các nước nào?

A. Anh, Pháp, Mĩ.
B. Anh, Pháp, Đức.
C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a.

Câu 13. Nước nào ở châu Á diễn ra phong trào Ngũ tứ vào ngày 4 – 5 – 1919?

A. Ấn Độ.
B. Trung Quốc.
C. Nhật Bản.
D. Việt Nam.

Câu 14. Trong những năm 1918 – 1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?

A. Trung Quốc
B. In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan.
D. Ấn Độ.

Câu 15. Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mặt trận Xô – Đức.
B. Mặt trận Tây Âu.
C. Mặt trận châu Á – Thái Bình Dương.
D. Mặt trận Bắc Phi.

Câu 16. Số liệu nào dưới đây đúng nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 60 triệu người bị chết, 90 triệu người bị tàn phế.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 20 triệu người bị chết, 70 nghìn làng mạc bị phá hủy.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai đã lan tỏa ra 198 nước,
D. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 90 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế.

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C A C B C D A
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án B D C C B D B A

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22 và Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 24 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button