Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 4


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 4 nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được website.com sưu tầm và đăng tải.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 3

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 5

Lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu 1: Phong trào công nhân Li-ông (Pháp), đòi tăng lương giảm giờ làm diễn ra vào năm nào?

A. 1831

B. 1832

C. 1833

D. 1834

Câu 2: Các- Mác sinh tại đâu?

A. Pháp

B. Đức

C. Mĩ

D. Bồ Đào Nha

Câu 3: Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen sáng tác năm nào?

A. 1819

B. 1820

C. 1821

D. 1822

Câu 4: Cac-mac, Ăng-ghen chống lại giai cấp nào?

A. Vô sản

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tư sản

Câu 5: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

A. Pháp

B. Đức

C. Mĩ

D. Anh

Câu 6: Quốc Tế thứ nhất truyền bá học thuyết của

A. Mác

B. Ănghen

C. Lênin

D. A, B đúng

Câu 7: Vai trò của Mác là:

A. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội, lập Quốc tế thứ nhất.

B. Đứng đầu ban lãnh đạo

C. Đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn.

D. A, B, C đúng

Câu 8: Vai trò của Quốc Tế thứ nhất

A. Truyền bá học thuyết Mác.

B. Đấu tranh chống tư tưởng sai lệch

C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.

D. A, B, C đúng

Câu 9: Quốc tế thứ nhất hoạt động từ:

A. 18/6 – 4/1872

B. 18/6 – 4/1873

C. 18/6 – 4/1871

D. 18/6 – 4/1870

Câu 10: Phong trào Hiến Chương ở Anh vào năm nào?

A. 1836 – 1847

B. 1836 – 1848

C. 1836 – 1849

D. 1837 – 1847

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B B D D A D D D A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button