Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life


Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng đơn vị bài học, từng dạng bài tập khác nhau.

Bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit gồm 10 Unit theo SGK tiếng Anh lớp 10 của bộ GD&ĐT được chia theo 4 dạng bài: Ngữ âm (Phonetics); Ngữ pháp (Grammar), Kỹ năng đọc (Reading skill); Kỹ năng viết (Writing skill).

Bài tập Unit 1 lớp 10 Family life có đáp án – Phonics

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family life phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm 2021 – 2022 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 10 Unit 1 Family life có đáp án gồm 2 dạng bài tập: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại, Tìm từ có trọng tâm khác. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1: A. benefit B. winner C. extended D. gender
2: A. chore B. grocery C. household D. control
3: A. financial B. benefit C. critical D. contribute
4: A. heavy B. breadwinner C. pear D. weather
5: A. burden B. homemaker C. grocery D. equal
6: A. lifting B. iron C. family D. responsibility
7: A. nurture B. extended C. lifting D. critical

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8: A. equal B. extend C. gender D. heavy
9: A. financial B. convergence C. family D. contribute
10: A. parent B. burden C. iron D. nuclear
11: A. nurture B. laundry C. confide D. finance
12: A. benefit B. contribute C. enormous D. financial
13: A. breadwinner B. heavy C. household D. conduct
14: A. laundry B. extended C. equal D. nurture
15: A. grocery B. convergence C. critical D. parenting

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

16. A. Tamil B. Islam C. reaction D. gather

17. A. official B. mosque C. optional D. tropical

18. A. responsible B. homemaker C. mow D. overworked

19. A. bathe B. finance C. program D. cat

Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D.

20. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise

21. A. Resurface B. Knowledge C. Technical D. Export

22. A. Medical B. Entertainment C. Atmosphere D. Suburb

23. A. Recipe B. Cinema C. Similar D. Expertise

24. A. Indicate B. Forefinger C. Procedure D. Enemy

25. A. deny B. remote C. income D. unique

26. A. nature B. subject C. scenery D. tuition

27. A. mausoleum B. vegetarian C. intermediate D. informative

Đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. B 2. A 3. A 4. A 5. D 6. B 7. A

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8. B 9. C 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

16 – B; 17 – A; 18 – A; 19 – A;

Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D.

20 – A; 21 – A; 22 – B; 23 – D; 24 – C; 25 – C; 26 – D; 27 – D;

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 1 Phonetics Part có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button