Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 12 bài 19 (tiếp)


Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)

Câu 41. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những năm 1948 – 1950 trên lĩnh vực kinh tế là:

A. Phát động phong trào thi đua ái quốc, đẩy mạnh sản xuất.

B. Xây dựng kinh tế kháng chiến, tự cấp tự túc.

C. Bảo vệ mùa màng.

D. Câu A và B đúng.

Đáp án: A

Câu 42. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La).

B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.

C. Lập phòng tuyến “boong ke” và “vành đai trắng” xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A

Câu 43.

– Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực dịch.

– Khai thông biên giới Việt – Trung.

– Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt – Bắc.

Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

C. Chiến dịch Hòa Bình – Tây Bắc – Thượng Lào.

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

Đáp án: B

Câu 44. Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?

A. “Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp”.

B. “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”.

C. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”.

D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”.

Đáp án: C

Câu 45. Từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thời gian nào dưới đây là đúng?

A. 16 – 9 – 1950 đến 22 – 10 -1950.

B. 16 – 8 – 1950 đến 20 -10 – 1950.

C. 16 – 8 – 1950 đến 22 – 10 – 1950.

D. 18 – 9 – 1950 đến 20 – 10 – 1950.

Đáp án: C

Câu 46. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

A. Trận Cao Bằng.

B. Trận Đông Khê.

C. Trận Thất Khê.

D. Trận Đình Lập.

Đáp án: A

Câu 47. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là:

A. Ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.

C. Giải phóng dải biên giới Việt – Trung với chiều dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

D. Bộ đội ta đã phát triển với lực lượng ba thứ quân.

Đáp án: B

Câu 48. “Gấp rút tập trung quân Âu – Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là một trong bốn điểm chính của kế hoạch nào?

A. Rơ-ve.

B. Na-va.

C. Đờ-lat đơ Tát-xi-nhi.

D. Đờ-cát – Tơ-ri.

Đáp án: D

Câu 49. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Từ 09 đến 19 – 2 – 1951. Tại Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Từ 10 đến 20-2 – 1951. Tại Hà Nội.

C. Từ 10 đến 19 – 5 – 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang).

D. Từ 11 đến 19 – 2 – 1951. Tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Đáp án: D

Câu 50. Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo

A. Nhân dân. B. Lao động. C. Cứu quốc. D. Chặt xiềng.

Đáp án: A

Câu 51. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Lao động Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng.

Đáp án: B

Câu 52. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?

A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.

B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến.

C. Đảng ta đã hoạt động công khai.

D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.

Đáp án: D

Câu 53. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?

A. 19-2-1950. B. 5-6-1951. C. 3-3-1951. D. 3-6-1951.

Đáp án: C

Câu 54. Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 Đảng và Chính phủ có chủ trương gì?

A. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất.

B. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”.

C. Thực hành tiết kiệm.

D. Tất cả các chủ trương trên.

Đáp án: A

Câu 55. Bước vào Thu – Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1 – 10 – 1949. Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

B. Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia phát triển mạnh.

C. Pháp lệ thuộc Mĩ. Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

D. Cả ba vấn đề trên.

Đáp án: D

Câu 56. Đến đầu 1950, cuộc kháng chiến của ta có nhiều thuận lợi, thuận lợi nào có liên quan nhiều nhất đối với chiến dịch Biên giới?

A. 1 – 10 – 1949 nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

B. Đầu 1950, Trung Quốc, Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.

C. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp lên cao.

D. Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia phát triển mạnh.

Đáp án: B

Câu 57. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích

A. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc.

B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

C. Khóa chặt biên giới Việt – Trung, thiết lập hành lang Đông Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La).

D. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ.

Đáp án: C

Câu 58. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước.

B. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

D. Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve.

Đáp án: C

Câu 59. Chiến dịch Biên giới nổ ra vào ngày:

A.15-9- 1950 B. 16 -9- 1950 C. 17 -9- 1950 D. 18-9-1950

Đáp án: B

Câu 60. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là

A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.

B. Giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

C. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.

D. Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ.

Đáp án: D

Câu 61. Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa lịch sử của chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

B. Chiến dịch Biên giới 1950.

C. Chiến dịch Tây Bắc 1952.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đáp án: B

Câu 62. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?

A. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh.

B. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.

C. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng.

D. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.

Đáp án: A

Câu 63. “Kế hoạch Đờ – lát đờ Tát-xi-nhi” 12 – 1950 ra đời là kết quả của

A. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược Đông Dương.

B. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương.

C. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

D. Sự cứu vãn tình thế sa lầy trên chiến trường của Pháp.

Đáp án: C

Câu 64. “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23 – 12 – 1950 được kí kết giữa:

A. Pháp và Nhật.

B. Pháp – Tưởng Giới Thạch.

C. Mĩ và Pháp.

D. Mĩ và Nhật.

Đáp án: C

Câu 65. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2 -1951) họp tại đâu?

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc).

C. Pác Pó (Cao Bằng).

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Đáp án: D

Câu 66. Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mật?

A 1939. B.1936. C. 1945. D.1951.

Đáp án: C

Câu 67. Lúc nào Đảng ra hoạt động công khai?

A. 1936 B. 1939. C. 1945. D. 1951.

Đáp án: D

Câu 68. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?

A. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ.

B. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

C. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới.

D. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức.

Đáp án: D

Câu 69. Đại hội lần thứ II của Đảng chứng tỏ:

A. Đảng ta ngày càng được tôi luyện và trưởng thành.

B. Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được củng cố.

C. Niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng được nâng cao.

D. Câu A và B đúng.

Đáp án: C

Câu 70. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. Đó là ý nghĩa của:

A. Hội nghị thành lập Đảng (đầu 1930).

B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10 – 1930).

C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935).

D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2 – 1951).

Đáp án: D

Câu 71. Ngày 11 – 3 – 1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức

A. Liên minh Việt – Miên – Lào.

B. Mặt trận Việt – Miên – Lào.

C. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

D. Mặt trận thống nhất Việt – Miên – Lào.

Đáp án: A

Câu 72. Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?

A. Chấn chỉnh chế độ thuế khóa.

B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm

C. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

Đáp án: D

Câu 73. Tháng 11/1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì?

A. Cương lĩnh ruộng đất.

B. Luật cải cách ruộng đất.

C. Quyết định cải cách ruộng đất ở vùng tự do.

D. Thực hiện giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất.

Đáp án: C

Câu 74. Từ tháng 4 – 1953 đến tháng 7 – 1954 ta đã thực hiện tất cả:

A. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.

B. 5 đợt giảm tô.

C. 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.

D. 4 đợt giảm tô.

Đáp án: A

Câu 75. Từ 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất?

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2 -1951).

B. Đại hội thống nhât Việt minh – Liên Việt (3 – 3 – 1951).

C. Hội nghị thành lập “Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào”.

D. Đại hội anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ I (1 – 5 – 1952).

Đáp án: A

Câu 76. Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế, Đảng và Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào?

A. 1951. B.1952. C. 1953. D. 1954.

Đáp án: B

Câu 77. Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước đã chọn được

A. 5 anh hùng. B. 5 anh hùng. C. 7 anh hùng. D. 8 anh hùng.

Đáp án: C

Câu 78. Trong kháng chiến chống Pháp (1951 – 1953) để xây dựng hậu, phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất?

A. Thành lập ngân hàng Quốc gia việt Nam (1951).

B. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951).

C. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951).

D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952).

Đáp án: D

Câu 79. Đảng và Chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất vì nhiều lý do, lý do nào sau đây không đúng?

A. Xoá bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân.

B. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

C. Nông dân phấn khởi, ủng hộ cuộc kháng chiến.

D. Vì giai cấp địa chủ là trợ lực cho cuộc kháng chiến.

Đáp án: D

Câu 80. Sự kiện đánh dấu thắng lợi quan trọng nhất về mặt chính trị mà ta đạt được trong năm 1951 là

A. Hội Liên Việt mở rộng cơ sở trong quần chúng.

B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

C. Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

D. Đại hội thống nhất Hội Liên Việt và Mặt trận Việt Minh.

Đáp án: B

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953). Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button