Giáo Dục

Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Động từ khuyết thiếu Would & Wouldn’t


English Grammar: Modal Verbs – Would & Wouldn’t

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Cách sử dụng Would và Wouldn’t trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cấu trúc, cách dùng của Would Wouldn’t.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt “All” và “Whole”

Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Trật từ Tính từ trong câu

 • Choose the correct answer for each following sentence.

 • 1. I knew he would _____ famous one day.

 • 2. He said that ________ help me.

 • 3. I asked him to walk faster but he ________ at first.

 • 4. As children we would _____ together every day.

 • 5. Nobody knew that one day he _____ be rich.

 • 6. If you asked me _____ say you were crazy.

 • 7. Would you _____ to go?

 • 8. Do you think he’d help? | I’m sure _____ if you asked.

 • 9. He would _____ to be improving.

 • 10. We want to play tennis. I wish _____ stop raining.

 • 11. I ____________ do it if I thought it necessary.

 • 12. She ______________ have said that if she hadn’t been convinced she was right.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Xác nhận Quay lại Tiếp theo Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button