Giáo Dục

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4


Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh Unit 4 lớp 10 có đáp án

website mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4, học sinh ôn luyện và ghi nhớ phần từ vựng đã được học trên lớp, chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Anh lớp 10 đạt hiệu quả.

 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education
 • Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 có đáp án

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education được website tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 mới đi kèm đáp án. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. The deaf a. Người câm
  ii. The handicapped b. Người điếc
  iii. The homeless c. Người tàn tật
  iv. The unemployed d. Người vô gia cư
  v. The blind e. Người bị thương
  vi. The dumb f. Người thất nghiệp
  vii. The injured g. Người mù

 • i. The deaf – …

 • ii. The handicapped – …

 • iii. The homeless – …

 • iv. The unemployed – ….

 • v. The blind – …

 • vi. The dumb – ….

 • vii. The injured – …

 • 2. He is Japanese. He _____________ Tokyo.

 • 3. She makes ___________ efforts to receive this award.

 • 4. _________ your hand before giving answer, please.

 • 5. How many __________ take part in racing ______________?

 • 6. The flight from Ha Noi to HCM city was _________ due to bad weather.

 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Humorous a. không thực tế
  ii. Suspicious b. hài hước
  iii. Admiring c. bị lôi cuốn
  iv. Fascinated d. ngưỡng mộ
  v. Unrealistic e. nghi ngờ

 • i. Humorous – …

 • ii. Suspicious – ….

 • iii. Admiring – ….

 • iv. Fascinated – ….

 • v. Unrealistic – …

 • 8. The car __________ seriously after accident.

 • 9. Vietnam is a ________ country.

 • 10. Natural ___________ such as earthquake, flood, typhoon, ….

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button