Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 có đáp án


Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At school

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 chương trình sách cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tâp Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 7 củng cố vốn từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 có đáp án

Phong cách Halloween nào dành cho bạn?

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  School Subjects:

  i. Civics a. Công nghệ
  ii. Computer Science b. Địa Lý
  iii. Biology c. Lịch sử
  iv. Chemistry d. Giáo dục công dân
  v. Physical Education e. Hóa học
  vi. Physics f. Tin học
  vii.Geography g. Thể dục
  viii. Home Economics h. Vật lý
  ix. History i. Sinh học

 • i. Civics – …

 • ii. Computer Science – …

 • iii. Biology – …

 • iv. Chemistry – …

 • v. Physical Education – …

 • vi. Physics – …

 • vii.Geography – …

 • viii. Home Economics – ….

 • ix. History – …

 • 2. ………….. – Bữa (ăn) sáng

 • 3. Synonym of the word “timetable” is ______________.

 • 4. __________: Được yêu thích (adj)

 • 5. Uniform – ___________

 • 6. We will have English __________ on Friday.

 • 7. Người quản lí thư viên in English is _________________.

 • 8. Choose the word which has this definition.
  A book that gives a list of the words of a language in alphabetical order and explains what they mean, or gives a word for them in a foreign language.

 • 9. The bottle _________ 2 litres.

 • 10. __________ : Tên lửa

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button