Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2)


Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

website gửi tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2) được biên soạn chi tết, bao gồm nhiều câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau, hỗ trợ quá trình củng cố và ôn luyện nâng cao thành tích học tập môn Vật lý.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2)

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2)

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 11

Bài tập Vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ (tiếp)

Câu 11. Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 𝛏và điện trở trong r. Công thức đúng là:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 12. Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động 𝛏và điện trở trong r. Công thức đúng là:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 13. Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình 10.8, suất điện động và điện trở trong của các pin giống nhau và bằng 𝛏o, ro. Có thể thay bộ nguồn trên bằng một nguồn 𝛏b và điện trở trong rb có giá trị là

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 14. Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong 0,5Ω mắc như hình 10.9. Có thể thay 12 pin bằng một nguồn có suất điện động 𝛏b và điện trở trong rb có giá trị là:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 15. Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau được mắc n hàng (dãy), mỗi hàng có m nguồn mắc nối tiếp, thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn có giá trị là

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 16. Cho mạch điện như hình 10.10, các pin giống nhau có cùng suất điện động 𝛏o và điện trở trong ro. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. I

B. 1,5I

C. I/3

D. 0,75I

Câu 18. Cho mạch điện như hình 10.11, bỏ qua điện trở của dây nối, biết 𝛏1 = 3V; R1 = 1Ω; 𝛏2 = 6V; R2=1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 2Ω

B. 2,4Ω

C. 4,5Ω

D. 2,5Ω

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp án C B D D B C B D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button