Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 30


Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 30 với các câu hỏi và bài tập bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình học tập và nâng cao kết quả học tập môn Lý lớp 11.

Bài tập Vật lý 11 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

Câu 1: Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = −10cm. Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, người ta nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H. Tiêu cự của L2 là bao nhiêu trong trường hợp này?

A. 15cm

B. 10cm

C. 30cm

D. 20cm

Câu 2:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 3: Cho một hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lượt là f1 = 30cm và f2 = 20cm đặt đồng trục cách nhau l = 60cm. Vật sáng AB = 3cm đặt vuông góc với trục chính (A trên trục chính) trước L1 cách O1 một khoảng d1. Xác định tính chất, chiều và độ cao của ảnh cuối cùng A2B2 qua hệ thấu kính trên, biết d1 = 45cm

A. A2B2 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 12cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm.

B. A2B2 là ảnh thật,cách thấu kính L2 đoạn 12cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm.

C. A2B2 là ảnh thật,cách thấu kính L2 đoạn 12cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm.

D. A2B2 là ảnh ảo,cách thấu kính L2 đoạn 2cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm.

Câu 4: Nếu có 2 thấu kính đồng trục ghép sát thì hai kính trên có thể coi như một kính tương đương có độ tụ thỏa mãn công thức

A. D = D1 + D2

B. D = |D1 − D2|

C. D = |D1| − |D2|

D. D=D1−D2

Câu 5: Số phóng đại ảnh qua một thấu kính có độ lớn nhỏ hơn 1 tương ứng với ảnh:

A. thật

B. cùng chiều với vật

C. nhỏ hơn vật

D. ngược chiều với vật

Câu 6: Chỉ ra câu khẳng định sai: Chiếu một chùm sáng song song vào một hệ gồm hai thấu kính mỏng đặt đồng trục. Chùm tia ló

A. có thể là chùm hội tụ

B. có thể là chùm phân kì

C. có thể là chùm song song

D. không thể là chùm song song

Câu 7: Có hệ hai thấu kính ghép đồng trục L1 và L2. Một tia sáng song song với trục chính truyền qua thấu kính. Có thể kết luận những gì về hệ này?

A. L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ.

B. L1 và L2 đều là thấu kính phân kì.

C. L1 là thấu kính hội tụ, L2 là thấu kính phân kì.

D. L1 là thấu kính phân kì, L2 là thấu kính hội tụ.

Câu 8: Có hệ hai thấu kính ghép đồng trục L1 và L2. Một tia sáng song song với trục chính truyền qua thấu kính. Tìm kết luận sai dưới đây về hệ ghép này.

A. F1’ = F2

B. O1O2 = f2 – f1

C. IJ kéo dài cắt trục chính tại F2

D. O1O2 = f1 + f2

Câu 9: Có hai thấu kính L1 và L2 được ghép đồng trục với F1’ = F2 (tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng tiêu điểm vật chính của L2). Nếu L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. ở trên O1X

B. ở trên O2Y

C. ở trong đoạn O1O2

D. không tồn tại (trường hợp không xảy ra).

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án D A B A C D D B C

Tham khảo thêm các bài trắc nghiệm Vật lý 11

  • Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 29
  • Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 31

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button