Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home


Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 My home có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 mới Unit 2 My Home Writing (Kỹ năng viết) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới tại:

Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My home

I. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words.

Question 1: How many/ picture/ there/ wall?

A. How many pictures is there in the wall?

B. How many pictures are there on the wall?

C. How many picture is there on the wall?

D. How many picture are there in the wall?

Question 2: This/ department store/ to the left/ post office.

A. This department store is to the left of the post office.

B. This department store to the left the post office.

C. This department store is to the left the post office.

D. This department store to the left of the post office.

Question 3: My uncle/ live/ countryside/ family.

A. My uncle live in the countryside family.

B. My uncle lives in the countryside with her family.

C. My uncle lives in the countryside with his family.

D. My uncle live in the countryside to family.

Question 4: Her cat/ play with/ ball/ under/ table now.

A. Her cat plays with the ball under the table now.

B. Her cat is playing with a ball under the table now.

C. Her cat play with a ball under the table now.

D. Her cat is playing with the ball under table now.

Question 5: Could you/ show/ me/ way/ cinema, please?

A. Could you show me way to the cinema, please?

B. Could you to show me the way to the cinema, please?

C. Could you show me the way to the cinema, please?

D. Could you to show me way to cinema, please?

II. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 1: There/ house/ tree/ our/ is/ behind/ a.

A. There our tree is behind a house.

B. There a house behind is our tree.

C. There is our house behind tree a.

D. There is a tree behind our house.

Question 2: I/ play/ how to/ know/ game/ don’t/ the.

A. I don’t know how to play the game.

B. I know don’t the game play how to.

C. I how to don’t play know the game.

D. I don’t play the game how to know.

Question 3: My/ bedroom/ house/ in my/ favorite/ room/ is/ my.

A. My house favorite room in my bedroom is my.

B. My my favorite is room bedroom in my house.

C. My favorite room in my house is my bedroom.

D. My favorite bedroom is room my in my house.

Question 4: follow/ It’s/ to/ direction/ difficult.

A. It’s difficult to follow your direction.

B. It’s direction to follow your difficult.

C. It’s follow to direction your difficult.

D. It’s follow to difficult your direction.

III. Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: The table is in front of the television.

A. The television is opposite the table.

B. The television is under the table.

C. The television is next to the table.

D. The television is behind the table.

Question 2: My house has 4 rooms.

A. There is 4 rooms in my house.

B. There are 4 rooms in my house.

C. My room is having 4 houses.

D. My house has many rooms.

Question 3: A villa is bigger than an apartment.

A. An apartment is not as big as a villa.

B. A villa is the biggest.

C. An apartment is the smallest.

D. A villa is smaller than an apartment.

Question 4: Let’s clean this messy room.

A. This messy room need to clean.

B. How about cleaning this messy room?

C. What is to clean this messy room?

D. Why cleaning this messy room?

Question 5: Despite having a bike, John always walks to school.

A. Because he has a bike, John never walks to school.

B. Although having a bike, John never walks to school.

C. Because having a bike, John always walks to school.

D. Although he has a bike, John always walks to school.

Question 6: The back yard is not big enough for us to play in.

A. The back yard is too small for us to play in.

B. The back yard is so big that we can play in it.

C. The back yard is such a big that we can play in.

D. The back yard is small enough for us to play in.

IV. Make sentence using the words and phrases given.

Example: That/ house/ look/ big.

That house looks so big.

1. I/ can/ see/ nice picture / behind/ you.

_____________________________________________.

2. They / move / to /new /apartment /next / week.

_____________________________________________.

3.There / is / a / bed / and / wardrobe/ in / my / bedroom.

_____________________________________________.

4. The / clock / is / between/ pictures.

_____________________________________________.

5. The / cat/ is / in front of / computer.

_____________________________________________.

V. Complete each sentence so that it means the same as the sentence above.

Example: I don’t have a television in my bedroom.

There isn’t a television in my bedroom.

1.There are many vegetables in our garden.

Our garden_____________________________________________.

2.The garden is behind Linh’s house.

Linh’s house _____________________________________________.

3.We have six chairs, a table, a television and a ceiling fan in our living room.

There are_____________________________________________.

4. Our classroom has two maps and three posters.

There ____________________________________

5.I don’t have a computer in my bedroom.

There_____________________________________________

Đáp án:

I. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

1. B 2. A 3. C 4. B 5. C

II. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

1. D 2. A 3. C 4. A

III. Rewrite sentences without changing the meaning

1. D 2.B 3. A 4. B 5. D 6. A

IV. Make sentence using the words and phrases given.

1 – I can see a nice picture behind you.

2 – They move to the new apartment next week.

3 – There is a bed and a wardrobe in my bedroom.

4 – The clock is between the pictures.

5 – The cat is in front of the computer.

V. Complete each sentence so that it means the same as the sentence above.

1 – Our garden has many vegetables.

2 – Linh’s house is in front of the garden.

3 – There are six chairs, a table, a television and a ceiling fan in our living room.

4 – There are two maps and three posters in our classroom.

5 – There aren’t any computers in my bedroom.

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 Unit 2 phần Writing. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button