Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World


Tiếng Anh Unit 9 lớp 6: Cities Of The World

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới Unit 9 phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Chọn đáp đúng hoàn thành câu, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh đã học trong Unit 9: Cities Of The World hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world.

A. Tokyo is the most populous capital city in the world.

B. Tokyo is most populous capital city in the world.

C. Tokyo are the most populous capital city in the world.

D. Tokyo are most populous capital city in the world.

Question 2: She/ be/ to Dubai/ three times/ year.

A. She is to Dubai three times this year.

B. She is to Dubai three times year.

C. She has been to Dubai three times year.

D. She has been to Dubai three times this year.

Question 3: Singapore/ located/ Southeast Asia.

A. Singapore is located in Southeast Asia.

B. Singapore was located in Southeast Asia.

C. Singapore is located on Southeast Asia.

D. Singapore was located on Southeast Asia.

Question 4: It’s/ fantastic/ spend/ a day/ New York.

A. It’s fantastic to spend a day in New York.

B. It’s fantastic spending a day in New York.

C. It’s fantastic to spend a day at New York.

D. It’s fantastic spending a day at New York.

Question 5: Many/ tourists/ visit/ Hanoi/ year.

A. Many tourists visited Hanoi every year.

B. Many tourists visit Hanoi every year.

C. Many tourists will visit Hanoi every year.

D. Many tourists has visited Hanoi every year.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: world/ the/ longest/ is/ The/ Thai name/ in/ the/ of/ Bangkok.

A. The Bangkok of Thai name is the longest in the world.

B. The Thai name of the longest is Bangkok in the world.

C. The Thai name of Bangkok is the longest in the world.

D. The Bangkok is the longest Thai name of in the world.

Question 7: been to/ is/ What/ destination/ exciting/ you/ have/ the most?

A. What destination you is the most exiting have been to?

B. What is the most exiting destination you have been to?

C. What you have been to is the most exiting destination?

D. What is the most you have been to exiting destination?

Question 8: You/ the Statue of Liberty/ when/ should/ visit/ visiting/ New York.

A. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.

B. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.

C. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.

D. You should visit the Statue of Liberty when visiting New York.

Question 9: Malaysia’s/ its/ Kuala Lumpur/ and/ is/ largest city/ capital.

A. Kuala Lumpur is Malaysia’s capital and its largest city.

B. Malaysia’s Kuala Lumpur is capital and its largest city.

C. Kuala Lumpur is its largest city Malaysia’s capital and.

D. Kuala Lumpur is Malaysia’s its largest capital and city.

Question 10: seeing/ I/ London/ London Eye/ in/ enjoy/ the.

A. I enjoy seeing the London Eye in London.

B. I enjoy London seeing the London Eye in.

C. I enjoy seeing in London the London Eye.

D. I enjoy the London Eye seeing in London.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Did you fly to Los Angeles?

A. Did you went to Los Angeles on foot?

B. Did you go to Los Angeles by plane?

C. Did you go to Los Angeles on foot?

D. Did you went to Los Angeles by plane?

Question 12: Mr. and Mrs. Black have a son, John.

A. John is Mr. and Mrs. Black’s son.

B. John is Mr. and Mrs. Black’s father.

C. John is Mr. and Mrs. Black’s mother.

D. John is Mr. and Mrs. Black’s parents.

Question 13: Mr. Peter drives to Amsterdam every month.

A. Mr. Peter goes to Amsterdam by plane every month.

B. Mr. Peter goes to Amsterdam by horse every month.

C. Mr. Peter goes to Amsterdam by car every month.

D. Mr. Peter goes to Amsterdam by bike every month.

Question 14: The world has seven continents.

A. There are seven continents in the world.

B. Seven continents have the world.

C. There is the world in seven continents.

D. The world there is seven continents.

Question 15: Africa is large. Asia is larger.

A. Asia is largest than Africa.

B. Africa is larger than Asia.

C. Asia is larger than Africa.

D. Africa is largest than Asia.

ĐÁP ÁN

1 – A 2 – D 3 – C 4 – A 5 – B
6 – C 7 – B 8 – D 9 – A 10 – A
11 – B 12 – A 13 – C 14 – A 15 – C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 9 Writing có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button