Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films


Ôn tập tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films

Bài tập trắc nghiệm phần Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films nằm trong Bài tập tiếng Anh 7 theo từng unit do website sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 7 bao gồm 2 bài tập trắc nghiệm khác nhau được để dưới dạng trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về chủ đề Phim ảnh trong Bài 8 Tiếng Anh 7 mới.

Để giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững hơn các kiến thức về chủ đề Films trong Unit 8 tiếng Anh 7, website giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 online. Đây là hệ thống bài tập được chia theo từng unit với các kỹ năng khác nhau, như nghe, nói, đọc, viết…. giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu hiệu quả.

Bài 1. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

Question 1: John can’t get tickets despite he has queued for an hour.

A. Correct

B. Incorrect

Question 2: The ending of the film is predictable. However, I enjoyed it

A. Correct

B. Incorrect

Question 3: Although her good salary, she gave up her job.

A. Correct

B. Incorrect

Question 4: I haven’t won yet, but I will keep trying

A. Correct

B. Incorrect

Question 5: I don’t really like the film although most critics say it is a must-see film.

A. Correct

B. Incorrect

Question 6: The effect in the film is amazing. Although the acting is terrible

A. Correct

B. Incorrect

Question 7: In spite of it is a comedy, I don’t find it funny.

A. Correct

B. Incorrect

Question 8: She performed excellently in many films. However, she hasn’t ever won an Oscar for Best Actress.

A. Correct

B. Incorrect

Đáp án: 1. B 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A

Bài 2: Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1: _____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

A. Because

B. whether

C. Although

D. so

Question 2: It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

A. or

B. but

C. so

D. though

Question 3: Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

A. so

B. because

C. although

D. but

Question 4: Tom has a computer, _____ he doesn’t use it.

A. or

B. as

C. because

D. but

Question 5: The boy can’t reach the shelf ____ he’s not tall enough.

A. because

B. although

C. even though

D. and

Question 6: The film was boring, ____ we went home.

A. so

B. when

C. but

D. if

Đáp án: 1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A

Trên đây, website đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button