Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales


Tiếp nối bộ tài liệu bài tập Unit 6 lớp 8 theo từng chuyên đề tiếng Anh (Ngữ âm – Ngữ pháp – Kỹ năng đọc – Kỹ năng viết), bài tập Writing tiếng Anh Unit 6: Folk Tales có đáp án được biên tập bám sát chủ đề Truyện dân gian giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập những cấu trúc câu xuất hiện trong bài hiệu quả.

Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk Tales

Bài tập Unit 6 tiếng Anh 8 mới phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Unit 6 lớp 8 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Although/ fairy tales/ may/ imaginary, many/ kids/ love/ hear.

A. Although fairy tales may imaginary, many kids love to hear them.

B. Although fairy tales may imaginary, many kids love hear.

C. Although fairy tales may be imaginary, many kids love to hear them.

D. Although fairy tales may be imaginary, many kids love hear.

Question 2: What/ be/ you/ and/ your friend/ do/ at 11 a.m. yesterday?

A. What was you and your friend doing at 11 a.m. yesterday?

B. What was you and your friend do at 11 a.m. yesterday?

C. What were you and your friend do at 11 a.m. yesterday?

D. What were you and your friend doing at 11 a.m. yesterday?

Question 3: This book/ so/ interesting/ that/ I/ can’t/ put/ down.

A. This book is so interesting that I can’t put it down.

B. This book is so interesting that I can’t put down.

C. This book so interesting that I can’t put it down.

D. This book so interesting that I can’t put down.

Question 4: I/ read/ this/ story/ about/ five/ times/ so far.

A. I read this story five times so far.

B. I have read this story five times so far.

C. I had read this story five times so far.

D. I am reading this story five times so far.

Question 5: Most/ fairy tales/ end/ with/ happy/ wedding/ between/ the/ prince/ princess.

A. Most fairy tales will end with a happy wedding between the prince and princess.

B. Most fairy tales end with a happy wedding between the prince and princess.

C. Most fairy tales ending with a happy wedding between the prince and princess.

D. Most fairy tales ended with a happy wedding between the prince and princess.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6:cake/ Lang Lieu/ was/ Chung/ Day/ to/ the/ first/ cake/ one/ make

A. Lang Lieu was the first one to make Chung cake and Day cake.

B. Lang Lieu was the first make one to Chung cake and Day cake.

C. Lang Lieu was the one cake and to first make Chung Day cake.

D. Lang Lieu was first one to make the Chung cake and Day cake

Question 7: Vietnamese/ found/ watermelon/ think/ a/ that/ prince/ Mai An Tiem/ named.

A. Vietnamese found that a prince named Mai An Tiem think watermelon.

B. Vietnamese think that prince a named Mai An Tiem found watermelon.

C. Vietnamese think watermelon that a prince named Mai An Tiem found.

D. Vietnamese think that a prince named Mai An Tiem found watermelon.

Question 8: I/ story/ will/ that/ meaningful/ never/ forget

A. I never will forget that meaningful story.

B. I will never that forget meaningful story.

C. I will never forget that meaningful story.

D. I will forget never that meaningful story.

Question 9: I/ believe/ in/ don’t/ ghost/ stories.

A. I don’t believe in ghost stories.

B. I don’t in believe ghost stories.

C. I don’t believe ghost in stories.

D. I believe don’t in ghost stories.

Question 10: What/ the/ story/ most/ is/ for/ exciting/ you?

A. What is exciting the most story for you?

B. What is story the most exciting for you?

C. What is the most exciting story for you?

D. What is the for you most exciting story?

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I will never read this one again.

A. This is the last time I read this one.

B. This is the first time I read this one.

C. This is the last time I have read this one.

D. This is the first time I have read this one.

Question 12: She was doing the washing when I stepped into the room.

A. While I came, she was doing the washing.

B. When I came, she was doing the washing.

C. What I came, she was doing the washing.

D. With I came, she was doing the washing

Question 13: How about listening to a bedtime story?

A. What about listening to a bedtime story?

B. Why about listening to a bedtime story?

C. Who about listening to a bedtime story?

D. When about listening to a bedtime story?

Question 14: In fairy tales, the good will be helped by God.

A. In fairy tales, God will be helped the good.

B. In fairy tales, God will helped the good.

C. In fairy tales, God will help the good.

D. In fairy tales, God will be helping the good

Question 15: I am not good at math, or else, I can become a math teacher.

A. If I were good at math, I could become a math teacher.

B. Unless I were good at math, I could become a math teacher.

C. As I were good at math, I could become a math teacher.

D. Whether I were good at math, I could become a math teacher.

Đáp án

1. C 2. D 3. A 4. B 5. B
6. A 7. D 8. C 9. A 10. C
11. A 12. B 13. A 14. C 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Writing kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button