Giáo Dục

Từ vựng Unit 7 lớp 5 How do you learn English?


Mời các bạn tham khảo Từ vựng Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English?. Việc nắm chắc các từ vựng trong bài sẽ giúp các em học sinh dễ dàng làm các bài tập liên quan. Bộ sưu tập từ vựng dưới đây bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 7 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học từ vựng nhanh hơn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? đầy đủ nhất

I. Từ vựng tiếng Anh unit 7 lớp 5 How do you learn English?

Tiếng Anh

Định nghĩa/ Phiên âm

Tiếng Việt

1. skill

(n) /skil/

kĩ năng

2. speak

(v)/spi:k/

nói

3. listen

(v) /lisn/

nghe

4. read

(v) /ri:d/

đọc

5. write

(v) /rait/

viết

6. vocabulary

(n) /və’kæbjuləri/

từ vựng

7. grammar

(n) /græmə/

ngữ pháp

8. phonetics

(n) /fə’netiks/

ngữ âm

9. notebook

(n) /noutbuk/

quyển vở

10. story

(n) /stɔ:ri/

truyện

11. email

(n) /imeil/

thư điện tử

12. letter

(n) /letə/

thư (viết tay)

13. newcomer

(n) /nju:kʌmə/

người mới

14. learn

(v) /lə:nt/

học

15. song

(n)/sɔη/

bài hát

16. aloud

(adj)/ ə’laud/

to, lớn (về âm thanh)

17. lesson

(n) /lesn/

bài học

18. foreign

(adj) /fɔrin/

nước ngoài, ngoại quốc

19. language

(n) /læηgwidʒ/

ngôn ngữ

20. French

(n)/frent∫/

tiếng Pháp

21. favourite

(adj) /feivərit/

ưa thích

22. understand

(v) /ʌndə’stud/

hiểu

23. communication

(n) /kə,mju:ni’kei∫n/

sự giao tiếp

24. necessary

(adj) /nesisəri/

cần thiết

25. free time

/fri: taim/

thời gian rảnh

26. guess

(v) /ges/

đoán

27. meaning

(n) /mi:niη/

ý nghĩa

28. stick

(v) /stick/

gắn, dán

29. practise

(v) /præktis/

Thực hành, luyện tập

30. New word

(n) /nju: wɜ:d/

Từ mới

31. Short story

(n) /∫ɔ:t ‘stɔ:ri/

Truyện ngắn

32. Hobby

(n) /’hɒbi/

Sở thích

33. Foreign friend

(n) /’fɒrən frend/

Bạn nước ngoài

34. Subject

(n) /’sʌbdʒikt/

Môn học

35. Because

/bi’kɒz/

Bởi vì

36. While

/wail/

Trong khi

37. Good at

(v) /gud ət/

Giỏi về

38. Happy

(adj) /’hæpi/

Vui vẻ

39. Necessary

(adj) /’nesəsəri/

Cần thiết

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh 5 Unit 7 How do you learn English? có đáp án

1. Choose the correct answer.

1. What foreign _____ do you have at school?

A. subject

B. song

C. language

D. book

2. I want _______ with my foreign friends Annie.

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

3. They write emails to _____ other every day.

A. every

B. each

C. one

D. they

4. How do you _________ listening? – I listen to English songs.

A. practise

B. learn

C. want

D. have

5. She practices _____ by ______ English short stories.

A. reading/ read

B. reading/ reading

C. read/ reading

D. read/ read

6. We learn English _______ we want to read foreign books.

A. because

B. so

C. and

D. why

7. When I see a new word, I try to guess its _______ before I search it in dictionary.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

ĐÁP ÁN

1. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – B; 6 – A; 7 – C;

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English? Ngoài ra, website.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,…

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 – 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button