Giáo Dục

Unit 5 lớp 8 Communication


Soạn Communication Unit 5 SGK tiếng Anh 8 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam Communication gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 – 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 8 mới Unit 5 Festivals in Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Listen for details about Ooc bom boc festival.

– Use the vocabs and grammar have learnt to talk about festivals

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Festivals in Viet Nam”.

Structures: Simple & compound sentence

Complex sentence

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Communication

A Khmer Festival

1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner and then write the right words under the pictures. Nhìn vào bức tranh. Thảo luận những câu hỏi sau và viết những từ vào bên dưới mỗi bức tranh.

a. What are the things in the pictures? Những thứ trong bức tranh là gì?

Đáp án

1. bamboo archway: cổng vòm bằng tre

2. green rice flakes: cốm xanh

3. potatoes: những củ khoai tây

4. coconuts: những quả dừa

5. pia cake: bánh pía

6. clasped hands: chắp tay

7. lanterns: lồng đèn

8. Dragon boat race: đua thuyền rồng

b. Do you know the festival at which they appear? Bạn có biết lễ hội nào mà chúng xuất hiện không?

Đáp án

Ooc Bom Boc festival.

2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. Bây giờ nghe bài phỏng vấn giữa một phóng viên truyền hình và một người đàn ông để kiểm tra đáp án của mình.

Bài nghe

3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions. Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng dưới đây với câu trả lời cho những câu hỏi đã được gợi ý.

Bài nghe

Đáp án

1 – in Soc Trang.

2 – on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

3 – Moon God

4 – have a worshipping ceremony

5 – float paper lanterns

6 – hold dragon boat races

Nội dung bài nghe

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc Bom Boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

A: Who do you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.

A: What do you do during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.

A: Do you do any other activities after that?

B: Sure. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

4. Role-play in group of three. One of you is a reporter, two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can be a real or an imaginary festival. Đóng vai trong nhóm 3 bạn. Một bạn là phóng viên, hai bạn còn lại là cư dân địa phương. Hãy làm một bài phỏng vấn về một lễ hội của địa phương. Đó có thể là thật hoặc lễ hội trong tưởng tượng.

Gợi ý

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: It’s Hung King Temple Festival.

A: Who do you worship at festival?

B: Hung Kings

A: When does it take place?

B: It takes place annually from the 8th to 11th day of the third lunar month in the year.

A: How about activities?

B: We take part in worship ceremonies, rice cooking competitions, lion dance, human chess, water puppet performance, wrestling, crossbow shooting,…

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button