Giáo Dục

Unit 6 lớp 6 Communication


Soạn Communication tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Communication hướng dẫn giải các phần bài tập trang 63 SGK tiếng Anh 6 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– to know New Year practices in other countries

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Communication

1. Match the flags with the countries. Then match the countries with their nationalities. Nối các lá cờ với các quốc gia. Sau đó nối các quốc gia với các quốc tịch.

Đáp án

1. Holland — Dutch;

2. Japan — Japanese;

3. The USA — American;

4. Australia — Australian;

5. Thailand – Thai;

6. Vietnam – Vietnamese;

7. Scotland — Scottish;

8. Korea — Korean;

2. Game. Trò chơi.

Prepare pictures of flags. Walk around and meet people. Tell them where you are from. They will tell you your nationality. Chuẩn bị các bức tranh có hình lá cờ. Đi xung quanh và gặp gỡ mọi người. Sau đó nói cho họ biết bạn từ đâu đến. Họ sẽ nói cho bạn quốc tịch của bạn.

Ví dụ:

A: Xin chào, tôi đến từ Anh Quốc.

B: Bạn là người Anh.

Gợi ý:

A: Hello, I’m from France.

B You are French.

A: Hi, I’m from Japan.

B: You’re Japanese.

A: Hello, I am from China.

You’re Chinese.

3. People in different countries celebrate New Year differently. Match the four groups of people with the pictures. Mọi người ở những quốc gia khác nhau ăn mừng năm mới theo những cách khác nhau. Nối 4 nhóm người với các bức tranh.

Đáp án

1 – The Scottish, Scotland

2 – The Thai, Thailand

3 – The H’Mong, Viet Nam

4 – The Japanese, Japan

4. Read the four paragraphs below. Use the pictures in 3 to help you decide which group of people celebrates New Year that way. Đọc 4 đoạn văn dưới đây. Sử dụng các bức tranh trong phần 3 để giúp bạn quyết định xem những nhóm người sau đón năm mới như thế nào.

Đáp án

a – The H’Mong;

b – The Thai;

c – The Japanese;

d – The Scottish;

Hướng dẫn dịch

a – Vào đêm Giao thừa, mỗi gia đình làm thịt một con gà trống. Họ lấy vài cái lông của con gà trống và dán chúng lên những bức vẽ Mặt trời trong nhà họ. Điều này sẽ khởi đầu một năm mới.

b – Năm mới của họ vào tháng 4, thời điểm nóng nhất trong năm. Một truyền thống là tạt nước vào người khác. Họ tin rằng hành động này sẽ mang đến nhiều mưa trong năm mới.

c – Vào nửa đêm 31 tháng 12, các đền chùa khắp nước họ rung 108 tiếng chuông. Họ tin rằng rung chuông có thể bỏ những hành động xấu từ năm cũ.

d – Chào mừng năm mới, họ lau dọn nhà cửa. Người đặt chân đầu tiên vào nhà rất quan trọng. Họ tin rằng người xông đất ngày đầu năin mới sẽ quyết định vận may của gia đình cho suốt năm còn lại

5. Find and check the meaning of some new words as they are used in the text by matching them with the definitions. Tìm và kiểm tra nghĩa của một số từ mới có trong bài đọc bằng cách nối chúng với định nghĩa.

Đáp án

text word definition
a feathers the covers of a rooster, chicken or bird
a rooster an adult male chicken
c remove take away
d first footer the first person to enter your home after new Year’s Eve

6. Group work. Làm việc nhóm.

Each student chooses two facts from the four paragraphs he/she is most interested in. Write them down and take turns to read them aloud to his/her group. The group decides which group of people he/she is talking about. Mỗi học sinh chọn 2 sự việc từ 4 đoạn văn trên mà mình hứng thú nhất. Viết ra và sau đó lần lượt đọc chúng thật to cho cả nhóm nghe. Nhóm sẽ quyết định xem bạn ấy đang nói về nhóm người nào.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button