Giáo Dục

Write about one type of pollution in your area


Hướng dẫn giải bài tập 4 Writing – Skills 2 SGK tiếng Anh 8 Unit 7 Pollution trang 13 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Luyện viết 1 đoạn văn về 1 loại ô nhiễm ở nơi em sống bằng tiếng Anh đưa ra cho các em học sinh lớp 8 5 đoạn văn tiếng Anh mẫu giúp các em làm bài hiệu quả.

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of pollution type you have just discussed in 3. Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Gợi ý

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface.

Causes: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation…

Effects: soil pollution, soil erosions, the upper layer of soil is damaged, effects on wild-life…

Solutions: Fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground.

1. Write about a type of pollution in your area số 1

Nowadays, pollution is a popular term with everyone in the world and air pollution is one type of pollution. The definition of air pollution is one such form that refers to the contamination of the air, irrespective of indoors or outside. A physical, biological or chemical alteration to the air in the atmosphere can be termed as pollution. There are some main reasons which cause air contamination such as burning of fossil fuels, agricultural activities, exhaust from factories and industries, mining operations, and indoor air pollution. Air pollution always has bad effects on our life. Harmful gases, dust, and smoke enter into the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans to survive. We also can see some examples of the result of air contamination which occurs around us as global warming, acid rain, and depletion of ozone layer. The effects of air pollution are alarming, so governments over the world should have suitable policies of protecting the environment, especially air quality to create a clean world for our generation in the future.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, ô nhiễm là một thuật ngữ phổ biến với tất cả mọi người trên thế giới và ô nhiễm không khí là một trong những loại ô nhiễm. Định nghĩa về ô nhiễm không khí là một trong những dạng đề cập đến sự ô nhiễm của không khí, không phân biệt trong nhà hay bên ngoài. Sự thay đổi vật lý, sinh học hoặc hóa học đối với không khí trong bầu khí quyển có thể được gọi là ô nhiễm. Có một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí như đốt nhiên liệu hóa thạch, hoạt động nông nghiệp, khí thải từ các nhà máy và ngành công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và ô nhiễm không khí trong nhà. Ô nhiễm không khí luôn có những tác động xấu đến cuộc sống của chúng ta. Khí độc hại, bụi và khói đi vào bầu khí quyển và làm cho thực vật, động vật và con người khó tồn tại. Chúng ta cũng có thể xem một số ví dụ về kết quả của ô nhiễm không khí xảy ra xung quanh chúng ta như sự nóng lên toàn cầu, mưa axit và sự suy giảm tầng ôzôn. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí là đáng báo động, vì vậy các chính phủ trên thế giới cần có những chính sách phù hợp về bảo vệ môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí để tạo ra một thế giới trong sạch cho thế hệ chúng ta trong tương lai.

2. Writing about the causes and effects of a pollution type lớp 8 số 2

Air pollution is a major change in the composition of the atmosphere, mainly from smoke, dust, soot, steam or air makes strange gas is not clean, there was a smell coming, reduced visibility, caused climate change, pathogenic for humans and creatures. Air pollution caused more than 3 million people die prematurely every year, it threatens virtually all of the big city dwellers in the developing countries. According to Fox News 80% of cities in the world can not meet the standards of the World Health Organization (WHO) on air quality, which is mainly concentrated in poor countries. WHO said the level of urban air pollution worldwide has increased by 8% despite improvements in some areas. This leads to the risk of stroke, heart disease, lung cancer and a variety of respiratory problems.

Bản dịch

Ô nhiễm môi trường không khí là sự biến đổi lớn của thành phần khí quyển, chủ yếu là khói, bụi, muội, hơi nước hoặc không khí làm cho khí lạ không sạch, có mùi bốc lên, giảm tầm nhìn, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho người và sinh vật. Ô nhiễm không khí khiến hơn 3 triệu người chết sớm hàng năm, nó đe dọa hầu như tất cả cư dân các thành phố lớn ở các nước đang phát triển. Theo Fox News, 80% thành phố trên thế giới không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chất lượng không khí, chủ yếu tập trung ở các nước nghèo. WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị trên toàn thế giới đã tăng 8% bất chấp những cải thiện ở một số khu vực. Điều này dẫn đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi và một loạt các vấn đề về hô hấp.

3. Write a short paragraph about a type of pollution in your area số 3

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial waste, deforestation,… all are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed, the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild animals may disappear forever. So what we can do to resolve the problems? The government should fine heavily people who cut the forest and those who release chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Lời dịch

Ô nhiễm đất xảy ra khi các hoạt động của con người phá hủy bề mặt trái đất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nạn phá rừng,… tất cả đều là những nguyên nhân làm cho đất bị ô nhiễm. Hậu quả là: đất bị xói mòn, lớp đất phía trên bị hư hại, và những ngôi nhà cho động vật hoang dã có thể biến mất vĩnh viễn. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết các vấn đề? Chính phủ nên phạt nặng những người chặt phá rừng và những người thải chất thải hóa học xuống đất. Bên cạnh đó, chúng ta nên giáo dục mọi người về tầm quan trọng của đất và cách bảo vệ đất khi canh tác.

4. Talk about one kind of pollution số 4

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. The most common cause of water pollution is the direct disposal of industrial and human waste into the surface water. A reason worth mentioning is the oil spill. Another cause of water pollution is human waste. Various kinds of pathogenic bacteria live in human feces, and they may cause gastrointestinal infection if they appear in the water supply. To summarize, water pollution is mostly the result of oil spills and industrial or human waste disposal, which severely affects the environment and subsequently the life of animals and human.

Bài dịch

Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay. Nguyên nhân phổ biến nhất của ô nhiễm nguồn nước là do thải trực tiếp chất thải công nghiệp và con người vào nguồn nước mặt. Một nguyên nhân đáng nói là sự cố tràn dầu. Một nguyên nhân khác gây ô nhiễm nguồn nước là chất thải của con người. Nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau sống trong phân người và chúng có thể gây nhiễm trùng đường tiêu hóa nếu chúng xuất hiện trong nguồn nước. Tóm lại, ô nhiễm nguồn nước chủ yếu là kết quả của sự cố tràn dầu và xử lý chất thải công nghiệp hoặc con người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sau đó là cuộc sống của động vật và con người.

5. Talk about a type of pollution lớp 8 số 5

Air pollution is the mixing of any harmful substances to the atmosphere fresh air causing a huge level of damages, human health disorders, reducing the quality of life, etc. Air pollution is increasing day by day because of the increasing number of industries. Such polluted air never remains at one place however spread to the whole environment and affecting the lives of the people all through the world. Death rates of human beings have been increased because of the increased variety of diseases. The polluted air we breathe every moment causing lungs disorders and even lung cancer thus affecting the health of other body organs.

Air pollution is continuously damaging the whole ecological system and affecting the lives of plants and animals as well. It has reached the critical stage and affecting the whole atmosphere by allowing more harmful radiations from the sun to the earth. Again polluted air acts as a better insulator which prevents heat to get escaped back into space. So Let’s protect our environment.

Nội dung dịch

Ô nhiễm không khí là sự trộn lẫn các chất độc hại vào bầu không khí trong lành gây ra một mức độ thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, giảm chất lượng cuộc sống, … Ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng do số lượng các ngành công nghiệp ngày càng tăng. Không khí ô nhiễm như vậy không bao giờ tồn đọng tại một nơi mà lan rộng ra toàn bộ môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Tỷ lệ tử vong của con người đã tăng lên do sự gia tăng của nhiều loại bệnh tật. Không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở hàng ngày gây ra rối loạn phổi và thậm chí là ung thư phổi do đó ảnh hưởng đến sức khỏe của các cơ quan khác trên cơ thể.

Ô nhiễm không khí đang liên tục phá hủy toàn bộ hệ thống sinh thái và ảnh hưởng đến cuộc sống của động thực vật. Nó đã đạt đến giai đoạn quan trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ bầu khí quyển bằng cách cho phép nhiều bức xạ có hại hơn từ mặt trời đến trái đất. Một lần nữa, không khí ô nhiễm hoạt động như một chất cách nhiệt tốt hơn, ngăn nhiệt thoát trở lại không gian. Vì vậy, hãy bảo vệ môi trường của chúng ta.

Trên đây là Viết một đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh lớp 8 có dịch. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button